Life Success Coach Marco

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Life Success Coach Marco: Life Success Coach Marco , de partij die diensten verricht in het kader van een individuele opdracht.
Opdrachtgever: hieronder wordt verstaan de partij die een opdracht tot het verrichten van bepaalde diensten
aan Life Success Coach Marco heeft gegeven. De opdracht: de diensten die door Life Success Coach Marco geleverd zullen worden naar aanleiding van een individuele opdracht.
 
Artikel 2 Gedragsregels
Life Success Coach Marco houdt zich aan de professionele gedragsregels, zoals de gedragscode voor loopbaanprofessionals van de NOBCO. Deze gedragscode kan op verzoek van Opdrachtgever worden toegezonden.
 
Artikel 3 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Life Success Coach Marco en alle met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Voor wat betreft de ongeldige bepaling worden Life Success Coach Marco en Opdrachtgever geacht datgene te zijn overeengekomen dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.
 
Artikel 4 Aanbiedingen/offertes en totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle door Life Success Coach Marco gedane offertes zijn vrijblijvend en komen te vervallen, wanneer deze niet binnen de daartoe gestelde termijn dan wel, indien geen termijn is gesteld, binnen dertig dagen worden aanvaard.
2. De opdracht komt tot stand door bevestiging door Life Success Coach Marco van de aanvaarding van Opdrachtgever van een door Life Success Coach Marco gedane offerte.
3. Indien de aanvaarding op enigerlei wijze afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Life Success Coach Marco daaraan niet gebonden, tenzij Life Success Coach Marco dit uitdrukkelijk bevestigt.
4. Wijzigingen in de opdracht, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zijn slechts geldig indien schriftelijk door Life Success Coach Marco bevestigd.
 
Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
1. Life Success Coach Marco zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Met de Opdrachtgever zal worden overlegd op welke wijze de opdracht zal worden uitgevoerd.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Life Success Coach Marco het recht de opdracht of een gedeelte daarvan door derden te laten verrichten. Indien dit in de ogen van Life Success Coach Marco noodzakelijk is, kunnen ook na aanvang van de uitvoering van de opdracht nog wijzigingen worden aangebracht in de persoon/personen die de opdracht uitvoert/uitvoeren.
3. De opdracht levert voor Life Success Coach Marco een inspanningsverplichting op om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren alsmede het resultaat te bewerkstelligen dat partijen bij aanvang van de opdracht hebben beoogd.
 
Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die Life Success Coach Marco nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in het bezit van Life Success Coach Marco komen. Tevens draagt de Opdrachtgever zorg voor de beschikbaarstelling van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de Opdrachtgever.
Indien de Opdrachtgever dan wel een door haar ingeschakelde derde in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht op de locatie van de Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door hen in redelijkheid gewenste faciliteiten.
2. Opdrachtgever zal derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht geven
dan met instemming van Life Success Coach Marco .
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van de opdracht, alsmede gedurende een jaar na beëindiging van de opdracht, adviseurs van Life Success Coach Marco die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de opdracht, voor Opdrachtgever of een aan hem gelieerde (rechts)persoon, werkzaam te laten zijn, hetzij direct, hetzij indirect, al dan niet in dienstbetrekking, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, of in Opdrachtgever of een aan hem gelieerde (rechts)persoon deel te laten hebben, zulks op straffe van verbeurte ten gunste van en aan Life Success Coach Marco van een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000 per gebeurtenis en tevens van € 1.000 voor iedere dag dat Opdrachtgever in overtreding blijft, tenzij Life Success Coach Marco hiervoor uitdrukkelijk zijn toestemming geeft.
 
Artikel 7 Tarieven en kosten
1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, bijvoorbeeld in de vorm van een aanneemsom, wordt het honorarium van Life Success Coach Marco vastgesteld aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met het geldende uurtarief. Onder het geldende uurtarief wordt in deze voorwaarden verstaan het tussen partijen afgesproken uurtarief en bij gebreke van een concrete afspraak daaromtrent het standaard uurtarief dat door Life Success Coach Marco wordt gehanteerd.
2. De door Life Success Coach Marco gehanteerde tarieven en daarop gebaseerde kostenramingen zijn inclusief alle normale secretariaatskosten en exclusief BTW.
3. Reis- en verblijfkosten, kosten van door Life Success Coach Marco ingeschakelde derden, cursusmateriaal dat door Life Success Coach Marco wordt gebruikt, alsmede kosten met betrekking tot grote oplagen van notities, rapporten e.d. worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 
Artikel 8 Betaling
1. Life Success Coach Marco is te allen tijde gerechtigd betaling vooruit te verlangen.
2. In ieder geval dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Life Success Coach Marco aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
3. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie, ongeacht de wijze van tenaamstelling van de factuur.
4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal hij vanaf dat moment tot aan de dag der algehele voldoening wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn.
5. De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de kosten, vervolgens ter voldoening van de opengevallen rente en daarna ter voldoening van de hoofdsom. Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten, verbandhoudend met de incasso van enige vordering op de Opdrachtgever komen voor zijn rekening, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten geacht worden tenminste 15% te bedragen van het te vorderen bedrag.
 
Artikel 9 Opzegging van de opdracht
1. Indien de opdracht voor aanvang van de werkzaamheden wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Life Success Coach Marco recht op betaling van 25% van de aanneemsom, of van 25% van de som van het verwachte aantal te besteden uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief.
2. Indien de opdracht na aanvang van de werkzaamheden wordt opgezegd, heeft Life Success Coach Marco recht op betaling voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.
Dit betekent als een aanneemsom was afgesproken, dat een deel van de aanneemsom verschuldigd is naar rato
van de verrichte werkzaamheden ten opzichte van de werkzaamheden die nodig waren ter voltooiing van de opdracht, dan wel betekent dit, als een urenvergoeding was afgesproken, dat het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief in rekening wordt gebracht. Bij tussentijdse opzegging door Opdrachtgever dient tevens 25% voldaan te worden van de aldus naar rato niet verschuldigde aanneemsom of van de uren die nog gewerkt hadden moeten worden ter voltooiing van de opdracht vermenigvuldigd met het geldende uurtarief.
3. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Life Success Coach Marco om bij een voortijdige of tussentijdse opzegging de werkelijk geleden schade te verhalen op de Opdrachtgever.
4. Life Success Coach Marco kan, zonder verplicht te zijn tot vergoeding van enige schade, de overeenkomst opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. In het geval ten aanzien van Opdrachtgever het faillissement is aangevraagd, dan wel een surseance van betaling geldt, of indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, heeft Life Success Coach Marco het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen. Ook in dat geval gelden de betalingsverplichtingen voor Opdrachtgever als in het tweede lid van dit artikel is bepaald.
 
Artikel 10 Annulering
1. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
2. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
3. Bij annulering door Opdrachtgever van coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.
4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.
 
Artikel 11 Opschorting en ontbinding
1. Life Success Coach Marco is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Life Success Coach Marco is bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigd instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet van hem kan worden verwacht.
 
Artikel 12 Overmacht
1. Indien Life Success Coach Marco door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks naar keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding is gehouden.
2. Wanneer door overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan ziekte of ongeval van degene die de opdracht zou uitvoeren en extreme weersomstandigheden, de opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd,geldt dit als tijdelijke overmacht. De overeenkomst kan op basis hiervan niet worden beëindigd en Life Success Coach Marco is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade.
3. In het geval van overmacht heeft Life Success Coach Marco nog gedurende twee maanden de mogelijkheid tot nakoming.
 
Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Life Success Coach Marco is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet van de zijde van Life Success Coach Marco , tenzij Life Success Coach Marco kan aantonen dat de fout onder betreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening niet voorkomen of vermeden had kunnen worden.
2. Life Success Coach Marco is in geen geval aansprakelijk voor:
a. schade die het gevolg is van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
b. indirecte schade, zoals bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade welke de Opdrachtgever al dan niet rechtstreeks of op enigerlei wijze verband houdend met de overeenkomst zal lijden;
c. schade die door of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt toegebracht aan zaken en/of personen en/of dieren;
d. schade van derden op grond van inbreuk op aan hen toekomende intellectuele eigendomsrechten;
e. schade van de Opdrachtgever in de vorm van verlies van elektronische gegevens en informatie;
f. schade ontstaan door handelen of nalaten van de Opdrachtgever of derden in strijd met door Life Success Coach Marco verstrekte instructies c.q. in strijd met de overeenkomst.
3. In geval Life Success Coach Marco toch aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het honorarium in de betreffende opdracht. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
4. De uit deze voorwaarden voorvloeiende beperking en/ of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook jegens de adviseurs van Life Success Coach Marco .
  
Artikel 14 Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart Life Success Coach Marco tegen de aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, tot vergoeding van schade.
 
Artikel 15 Intellectuele eigendom
1. Alle in het kader van de opdracht gebruikte materialen (waaronder ondermeer wordt verstaan: modellen,technieken, instrumenten, software, cursusmaterialen, rapportage, aanpak en werkwijzen) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Life Success Coach Marco. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan aan derden informatie te geven over de genoemde materialen van Life Success Coach Marco of deze aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken in welke vorm dan ook.
2. Materialen die toebehoren aan Life Success Coach Marco en die Life Success Coach Marco gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Life Success Coach Marco . Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Life Success Coach Marco . Het is verboden om deze materialen van Life Success Coach Marco geheel of gedeeltelijk over te nemen, aan te passen, of aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Life Success Coach Marco .
3. Life Success Coach Marco is op zijn beurt verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de
Opdrachtgever jegens derden.
 
Artikel 16 Toepasselijk recht, geschillen
1. Op elke met Life Success Coach Marco gesloten overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. 2. Geschillen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg tussen partijen worden opgelost.Wanneer een oplossing langs minnelijke weg niet mogelijk is, zal de daartoe meest gerede partij het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter, tenzij partijen anders (bijvoorbeeld mediation) afspreken.